Jakie zabezpieczenia posiadają nowo wybudowane domy?

Prawo zobowiązuje budowniczych i zarządców nowych budynków do przedstawienia i zapewnienia licznych gwarancji na nowo zakupiony już dom jak też  domów będących nadal w trakcie budowy. W zależności od rodzaju budowy gwarancje takie wydawane są na okres roku, trzech lub dziesięciu lat.

     

Gwarancja od wad konstrukcyjnych.

Przez pierwszy rok od ukończenia budowy gwarancja obejmuje szkody, które są konsekwencją niskiej jakości wykonania prac wykończeniowych, czyli na przykład: dopasowanie drzwi i okien nie zamykających się poprawnie, naprawa wadliwie ułożonej glazury czy terakoty, ponowne malowanie ścian itp.

    

Przez pierwsze trzy lata budowniczy odpowiada za szkody spowodowane w domu będące wynikiem użycia wadliwych materiałów konstrukcyjnych związanych z wszelkimi mediami i uniemożliwiającymi korzystanie z domu w satysfakcjonujący sposób. Do tej grupy odpowiedzialności zaliczają się: usterki w mediach (elektryczność, hydraulika, ogrzewanie, klimatyzacja) oraz problemy z wilgocią, przeciekami, kondensacją pary nie będące wynikiem niewłaściwego użytkowania domu.

     

Wreszcie, prawo zobowiązuje budowniczego do gwarancji dziesięcioletniej od szkód będących wynikiem wad konstrukcyjnych i stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa. Szkody konstrukcyjne to te, które zagrażają stabilności budynku, takie jak: wady w fundamentach, kształcie budynku, ścianach i innych elemantach konstrukcyjnych.

     

Dziesięcioletnie ubezpieczenie od szkód.

Dla zabezpieczenia przed szkodami konstrukcyjnymi wymienionymi w poprzednim paragrafie prawo nakłada na dewelopera nowego budynku obowiązek objęcia budynku dziesięcioletnim ubezpieczeniem od szkód konstrukcyjnych, co jest warunkiem wymaganym i niezbędnym w staraniach wpisania budynku do Rejestru Własności.

     

Niektórzy deweloperzy odmawiają zapewnienia takiego ubezpieczenia muszą jednak brać pod uwagę konsekwencje takiej decyzji, gdyż taka odmowa nie zwalnia ich od odpowiedzialności od szkód konstrukcyjnych, przed przyszłymi kupującymi, przez okres dziesięciu lat od ukończenia budowy. Taka decyzja może spowodować, że w razie gdy ukaże się jakakolwiek usterka konstrukcyjna deweloper będzie musiał ponieść odpowiedzialność całym swym majątkiem. W wypadku pojawienia się usterki ubezpieczenie od szkód pokrywa naprawę bez potrzeby angażowania prywatnych środków dewelopera domu. Pokrycie kosztów naprawy szkody w tym ubezpieczeniu musi stanowić 100% całkowitych kosztów wykonania, materiałów oraz usług z tym związanych.

     

Proces otrzymania dziesięcioletniej gwarancji od szkód musi być rozpoczęty przez zarządcę budowy lub budowniczego jeszcze przed rozpoczeciem prac budowlanych wraz ze staraniem się o pozwolenie w zarządzie miejskim. W tym momencie tworzona jest wstępna polisa z zakładem ubezpieczeń i polisa tymczasowa.

     

Dla sprecyzowania ubezpieczenia niezbędne jest zawarcie przez budowniczego lub dewelopera umowy o usługi z Technicznym Organem Kontroli (OCT) po to, aby nadzorował on projekt i korygował prace konstrukcyjne oraz informował na bieżąco o stanie prac na poszczególnych ich etapach.

     

Kiedy budowa jest ukończona i potwierdzona odpowiednimi zaświadczeniami i pozwoleniami oraz raporty wydane przez OTC są zadowalające, firma ubezpieczeniowa wydaje końcową polisę ubezpieczeniową, która zostanie dostarczona do notariusza w celu wydania potwierdzenia wybudowania nowego budynku.

     

Początek obliczenia okresu gwarancji.

Obliczenie okresu gwarancji rozpoczyna się wraz z momentem odbioru budynku, co może nastąpić w ciągu trzydziestu dni od ukończenia budowy i jest potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu budowy dostarczanym przez zarząd budowy (architekt lub inżynier budowlany).